Language switcher

X-tee versioonile 6 ülemineku seis

Tabel kajastab riigiasutuste seisu X-tee versioonile 6 üleminekul ning on koostatud asutustelt saadud andmete põhjal. Seetõttu pole tabelis kajastatud neid, kes pole RIA-le teada andnud tõrgetest v6-le üleminekul.

Ministeerium / allasutusSeis
Kas asutus pakub kõiki oma teenuseid v6-l?
Kui ei, siis millal plaanib?
Seis
Kas asutus tarbib kõiki teenuseid v6-l?
Kui ei, siis millal plaanib?
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala (70003158 »)KorrasValmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid
Maanteeamet (70001490 »)KorrasValmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid, sõltub Äriregistri teenustest
Veeteede Amet (70002414 »)Korras: Navigatsioonimärkide andmekogu (NMA) »

Korras: Sadamaregister », Väikelaevainspektorite IS

Riigi Infosüsteemi Amet (70006317 »)

Korras: Pääsuõiguste haldussüsteem (AAR) »
Ametlike dokumentide infrastruktuuri teenus (ADIT) »
Teavitusteenus »

Tegemisel (tähtaeg):
30.06.2018 – Teavitusteenus » (parandused).
31.12.2018 – Dokumendivahetuskeskus (DHX).
X-tee v5 teenuste osutamist jätkatakse, kuni kliendid on v6 kasutusele võtnud.

31.12.2018 – Eesti.ee (cnkodanik) valmis tarbima „Minu asjade“ lehel kõiki v6 teenuseid (riigiportaal-citizen », riigiportaal-official », riigiportaal-system »)
Sotsiaalministeeriumi haldusala (70001952 »)

Korras: TAI A-veeb, KLAK », ITI, MISP2 (seosed Töötukassaga »)

Tegemisel (tähtaeg):
30.04.2018 – STAR, VTI, TIS » / digilugu

30.04.2018 – Nakkushaiguste registri » sõltuvus EHAK, TIS » sõltuvus TTO digiregistratuur, Terviseameti registrid »
Töötukassa (74000085 »)Korras30.04.2018 – sõltub Rahvastikuregistri », Maksu- ja Tolliameti », Eesti Haigekassa », SKAIS2 » teenustest.
Sotsiaalkindlustusamet (SKA, 70001975 »)Korras: PKR », SKAIS2 »30.04.2018 – PKR » sõltub Rahvastikuregistri », Maksu- ja Tolliameti », Eesti Haigekassa », SKAIS2 » teenustest.
30.05.2018 – SKAIS2 » sõltuvus vangide ja kriminaalhooldusaluste registrist (KIR) »
Terviseamet (70008799 »)Korras: TALIS »Sõltub Äriregistri » ja Eesti Haigekassa » teenustest.
Ravimiamet (70003477 »), Tööinspektsioon (70001969 »)KorrasSõltuvad Äriregistri » teenustest.
Tervise Arengu Instituut (70006292 »)Korras: A-veeb », Tuberkuloosiregister », Vähiregister », Meditsiiniline sünniregister », Vähi sõeluuringute register », Surma põhjuste register »Korras
Eesti Haigekassa (74000091 »)Korras: Ravikindlustuse andmekogu (kirst) »,
Digiretsept (rets) »

31.12.2018 – X-tee v5 teenuste osutamine lõpetatakse
31.07.2018 – väljuvad teenused üle kolitud
(arendaja Helmes AS)Tegemisel (tähtaeg): täpsustamisel – E-Koolitervishoiu infosüsteem (EKTIS)

Tegemisel (tähtaeg): 01.09.2018 – EKTIS kasutab digilugu
Korras – EKTIS kasutab EHIS

Justiitsministeeriumi haldusala (70000898 »), Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK, 70000310 »)

Korras: Äriregister », E-Arest », Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite IS (EMTAK-IS) », Riigi Teataja (ERT) », MUINAS », E-Toimik », Ametlikud Teadaanded », Elektrooniline majandusaasta aruanne (XBRL) », Jälitustoimingute IS », Kinnistusraamat » (osaliselt)

Tegemisel (tähtaeg):
31.01.2018 – Maksekäsu kiirmenetluse IS (MKMKIS) », Riigi Õigusabi IS (RIS) », avalik E-toimik (AET) », Kohtuekspertiisi IS (KEIS) »
28.02.2018 – E-toimiku liht »
05.03.2018 – Abieluvararegister », Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestamine (KRAHA) », Kinnistusraamatu vastuvõtuteenused (KAEP) », Kohtute IS (KIS) »
täpsustub – ENotar », MUIS, KARR », Täitemenetlusregistri avalik-õiguslike rahaliste nõuete jaotamise süsteem (TARN) »

Tegemisel (tähtaeg):
31.05.2018 – eTäitur » (kasutab MTA » napTeenus »)
31.05.2018 – Äriregister » (kasutab PRIA » loomreg »)
Täpsustub – Liikluskindlustuse registri » kasutus

Siseministeeriumi haldusala

Korras: Rahvastikuregister », Rahvastikuregistripõhised teenused, Rahvastikuregistri statistikaameti teenus, Viisaregister, Transport, Dokumendihaldussüsteem Delta

Tegemisel (tähtaeg):
31.03.2018 – Rahvastikuregistri teenusliides

X-tee v5 peal töötavad andmekogud mille poole pöördume: E-toimiku lihtsate päringute alamandmekogu, E-Toimiku süsteem, Aadressiandmete süsteemi teenusliides, Äriregister », Eeltäidetud viisataotlus, Eesti Hariduse Infosüsteem, Eksamite Infosüsteem, Maksukohustuslaste register (MKR), Ravikindlustuse andmekogu, Kinnistusraamat, Liiklusregister, Liikluskindlustuse register, Mobiilsete teavituste infrastruktuur, AS-i Sertifitseerimiskeskus sertifitseerimisteenuse osutaja andmekogu, Täitemenetlusregister, Teavituskalender, Riiklik kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register, Digiretsepti X-tee alamsüsteem
Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) / SMITÜldiselt – Kuna infosüsteemid on omavahel seotud, siis tekib nn „kett“, kus osasid süsteeme ei saa enne arendada kui esimesed on valmis. Täna arenduses olevad süsteemid saavad valmis 2018. a esimese kvartali jooksul.

Korras: Interpoli teenusliides2 Interlyys2
Piirikontrolli andmekogu (PIKO)
Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register
Schengeni infosüsteemi riiklik register
Viisataotluste kooskõlastusmenetluse infosüsteem (KOMET)
POLIS, Dokumendihaldussüsteem Delta

Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 – Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, Elamislubade ja töölubade register, Kirjalik Hoiatusmenetlus (HIS), Rahapesu andmebüroo andmekogu RABIS, Sissesõidukeeldude riiklik register, Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu
17.04.2018 Teenistusrelvaregister
30.04.2018 Isikut tõendavate dokumentide andmekogu (ITDAK)

Sõltub: PPA/SMIT teised infosüsteemid (kmais, relvaregister)
RIK infosüsteemid (kinnistusregister, vangis)
RIA infosüsteemid (teavituskalender, mobiilsete teavituste infrastruktuur mTeenus).

Täpsustub – Liikluskindlustuse registri » kasutus

Päästeamet (PA) / SMITKorras: Päästeameti infosüsteem (PAIS)Korras
Häirekeskus (HK) / SMIT1.01.2018 – Hädaabiteadete menetlemise andmekogu
Sisekaitseakadeemia (SKA) / SMITKorras
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT)Korras

Tegemisel: E-toimiku väärteo menetluse liides
Kaitsepolitseiamet (KAPO)KorrasValmisolek tarbida kõiki v6 teenuseid. Tegelik tarbimine sõltub osutajatest (plaan 31.03.2018)
Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala

Korras: Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS)

Tegemisel (tähtaeg):
31.01.2018 – Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS (eesti.ee vahendusel, klientide kasutuselevõtt plaan 01.05.2018)
31.01.2018 – E-koolikoti ja EHISe vaheline teenus (31.01.2018)
01.05.2018 – Eesti koolide haldamise infosüsteem EKIS

Probleemiks on väliste teenuste kasutuselevõtt. Arenduskeskkonnas mõned teenused juba töötavad, kuid suurem osa vajab veel kasutusse võtmist
SA InnoveKorras: Eksamite infosüsteem (EIS)

Korras:Rahvastikuregister

Tegemisel:
aprill 2018 EIS / EHIS;
juuli 2018 Teavituskalender/epost;
tähtaega pole / sõltub teenusepakkujast DHL

SA KutsekodaKorras: KutseregisterKorras: ADS teenuste tarbimine
Rahvastikuregistri teenuste tarbimine on tehniliselt valmis, ootab õiguste taga.
Rahandusministeeriumi haldusala

Kõik pakutavad teenused on v6-l.

Korras: Audiitortegevuse register (ATR), Riigi kinnisvararegister (KVR), Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (RAR), Rahandusministeeriumi riigikassa, Struktuuritoetuse register (SFOS), Kohustusliku kogumispensioni register.

Tegemisel: RIKi teenuste arendamine / avamine.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)Korras: Keskkonnatasudest laekunud vahenditest toetuste andmine ja menetlemine KIKASKorras: Dokumendihaldussüsteem, SFOS ristpäringud
Maksu- ja Tolliamet

Korras: Käibedeklaratsioonid (KMD), Lubade süsteem (LUBA), Maamaksu infosüsteemi (MAKIS), Mitteresidentide register (MRR), Nõuete arvestuse programm (NAP), Transiidi andmevahetuse süsteem (NCTS), Töötamise register (TÖR), Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD), Ühendusesisese käbemaksualase infovahetuse süsteemi (VIES), Siseriikliku Aktsiisidokumentide haldamise elektroonne süsteem (SADHES)

Tegemisel (tähtaeg):
täpsustub – Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem (Complex)
täpsustub – Maksukohustuslaste registri (MKR) teenusliides (seotud mh KOVide teenustega)

Maksu- ja Tolliamet, teenused kohalikele omavalitsustele

Korras: kõik pakutavad teenused on v6-l.

Haldusreformi tulemusena on moodustunud uued omavalitsused, kes kõik tarbivad Maksu- ja Tolliameti teenuseid, kuid vaid vähesed on asunud v6 teenuseid kasutama (september 2018)

Maksu- ja Tolliamet, teenused ettevõtetele, kes kasutavad hasartmänguteenuseidKorras: Hasartmängu mängimisega piirangutega isikute nimekirjad (HAMPI)Korras: Elektrooniline hasartmängu aruandlus (EHMA)
StatistikaametTegemisel (tähtaeg): täpsustub – Statistikaameti e-teenused (2018 september, tähtaeg pole kinnitatud RIA poolt)31.05.2018 – keskne autentimisteenus RIAst
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

Korras: Saldoandmike infosüsteemi (SALDO)
Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu (SAP)

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT)(info uuendamisel ...)(info uuendamisel ...)
Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ (LKF) »

Korras: Liikluskindlustuse register »

Tegemisel:  RIK TARN » kasutus

Pensionikeskus AS »

Korras: Pensioniregister (KPR) » ja selle arvepidamine jaemaksetega seotud rahajääkide ning maksejuhiste üle »

NB! 30.09.2018 X-tee v5 päringud suletakse test ja dev turvaserverites

 
Keskkonnaministeeriumi haldusalaKorras: enamikSõltub Äriregistri teenustest
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)Korras
Maaeluministeeriumi haldusalaKorras: Riiklik alkoholiregister, Kutselise kalapüügi register, Veterinaar- ja Toiduameti Järelevalve infosüsteem, Põllumajandusameti Infosüsteem, Veeb

Korras

Tegemisel (tähtaeg): 31.05.2018 – Dokumendihaldussüsteem

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)Korras: Põllumajandusloomade register, Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registerSõltub Äriregistri » ja Riigikassa teenustest (rmviki)
Kultuuriministeeriumi haldusalaKorras: Eesti Spordiregister
Tegemisel: täpsustub – Loomeliitude andmekogu, mis on üks osa Äriregistri » infosüsteemist, mida haldab RIK
Infot pole edastatud
MuinsuskaitseametKorras: Kultuurimälestiste riikliku register (MUINAS)

Tegemisel (tähtaeg):
30.09.2018 – Dokumendihaldussüsteem
30.09.2018 – MUINAS kasutatavad teenused

Välisministeeriumi haldusalaKorrasSõltub Äriregistri », UUSIS ja Viisaregistri teenuste toodangusse tulekust
Kaitseministeeriumi haldusala Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 – Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitsevägi Tegemisel (tähtaeg): täpsustub – Haigla Infosüsteem LIISA, Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
Kaitseressursside AmetKorras: Tsiviiltoetuse register
Tegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 - Kaitseväekohustuslaste register
Tegemisel (tähtaeg): 31.03.2018 – Dokumendihaldussüsteem, Esitluskiht MISP2
KaitseliitTegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 – Dokumendihaldussüsteem
Riigi Kaitseinvesteeringute KeskusTegemisel (tähtaeg): 31.12.2017 – Dokumendihaldussüsteem

Juhul, kui tabelis olev info on vananenud, puudulik või teil on tekkinud küsimusi selle kohta, siis palume ühendust võtta aadressil help@ria.ee.Kõigi asutustega, kes on esitanud palve X-tee versiooniga 6 liitumiseks antud tähtaega pikendada, tegeleme eraldi, anname nõu ja toetame kasutuselevõtu protsessi läbimisel.

Viimati muudetud: 09.10.2018

Kas said vastuse oma küsimusele?


Täname tagasiside eest!